“Enerji fiyatlarındaki indirimler, ihracata olumlu yansıyacak”

Mart ayı ihracat ra­kamlarını değerlen­diren Akdeniz Kim­yevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sa­adettin Çağan, 2022 yılında ar­tan yüksek girdi maliyetlerinin üretimde sürdürülebilirliği zor­laştırdığını söyleyerek şunları belirtti: “Girdi maliyetleri için­de en büyük payı elektrik ve do­ğal gaz tüketimleri alıyor. Bu iki kalemde yapılan indirim özel­likle Uzak Doğu ülkelerine kar­şı küresel pazarlardaki rekabet­çiliğimize destek verecektir. En büyük beklentimiz bu sürecin devam etmesi ve enerji fiyatları­nın makul seviyelere gerileme­sidir.

Diğer yandan düşük kur se­viyesi uluslararası alanda reka­betçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Krediye ulaşımda da sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunların orta­dan kaldırılması halinde ihracat rakamlarımızın daha da artaca­ğını belirtmek isterim” diye ko­nuştu.

Aynı konuya dikkat çeken Ak­deniz Demir ve Demir Dışı Me­taller İhracatçıları Birliği (AD­MİB) Başkanı Fuat Tosyalı ise “Geçen yılın mart ayından iti­baren artan enerji fiyatlarından dolayı rakiplerimize göre pahalı kaldık.

Ancak nisan ayından iti­baren sanayide kullanılan doğal gaza uygulanan yüzde 20’lik ve elektriğe uygulanan yüzde 15’lik indirimler etkisini gösterecek. Haziran ayı itibariyle ülkemiz sanayicileri olarak enerji mali­yetlerinde daha rekabetçi ola­bileceğiz. Yılın ikinci yarısında hem miktar hem de değerde da­ha başarılı performans sergile­yeceğimizi düşünüyorum” dedi.

AKMİB’den 384,2 milyon dolar ihracat

Mart ayında 384,2 milyon do­lar dış satım gerçekleştiren AK­MİB, 2023 yılının ilk çeyreğin­de 925,5 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştı. Üç aylık ihraca­tının yüzde 74’ü üç ürün grubun­da kümelenen AKMİB, en yük­sek dış satım değerlerini Hollan­da, İspanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) pazarla­rında elde etti.

2023 yılı Ocak- Mart döneminde Türkiye’nin 7,42 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihraca­tına yüzde 12,1 oranında destek veren AKMİB, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı 8 birlik arasında yine ilk sırada yer alma­yı başardı.

Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu pa­zarlarında etkin olan AKMİB’in 2023 yılı ilk çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler değerlen­dirildiğinde 109,1 milyon dolar değer ile Hollanda birinci sıra­da yer aldı. Bu ülkeyi 74,5 milyon dolar değer ile İspanya ikinci sı­rada, 67,5 milyon dolar değer ile KKTC üçüncü sırada takip etti. Söz konusu dönemde AKMİB’in ihracat hacmini en fazla artırdı­ğı ülkeler incelendiğinde ilk üç sırada Togo, Gürcistan ve Rus­ya pazarları yer aldı.

AKMİB, To­go’ya yüzde 26 bin 674 artış ile 15,2 milyon dolarlık, Gürcistan’a yüzde 329 artışla 19,5 milyon do­larlık, Rusya’ya yüzde 209 artışla 19,8 milyon dolarlık ihracat ger­çekleştirdi. AKMİB bu dönemde Malta ve Yunanistan pazarların­da da anlamlı ihracat artışlarına imza attı.

Demir-çelik Türkiye ihracatının % 11,1’ini karşıladı

Demir-çelik sektörleri de mart ayında küresel talepteki daralma ve yüksek enerji fiyatla­rı nedeniyle geçen yılın aynı ayı­na göre düşüş gösterdi. İki sek­tör yaşanan düşüşlere rağmen 2,6 milyar doları aşkın ihraca­tıyla Türkiye ihracatının yüzde 11,1’ini karşıladı. Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü mart ayında yüzde 15,1’lik dü­şüşle 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 37,9’luk azalışla 1,4 mil­yar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatın­dan yüzde 5,2 pay alırken, çelik ise yüzde 5,9 paya sahip oldu.

Akdeniz Demir ve Demir Dı­şı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) ise mart ayında demir ve demir dışı metaller sektörün­de geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 17,7’lik azalış göstere­rek 77,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ih­racatı ise yüzde 39,2’lik düşüşle 146,7 milyon dolar oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir